פילוגנזה של טפילי דגים ממחלקת המונוגניאה (Platyhelminth: Monogenea)

מחלקת המונוגניאה הינה אחת המחלקות הגדולות של תולעים שטוחות טפיליות המונה בין 3,000 ל– 4,000 מינים מתוארים, המצויים באזורים ימיים, מליחים ובמים מתוקים. מספר המינים המשוער הוא לפחות 25,000 בדומה למספר מיני דגי הגרם. מחזור החיים של תולעי המונוגניאה הוא ישיר ורמת הספציפיות למאכסן ולאתר ההיצמדות על גבי המאכסן גבוהה; מרביתם טפילים חיצוניים על הזימים, העור, הסנפירים הנחיריים וחלל הפה בדגי ים ודגי מים מתוקים. אירועי תמותה בקני מידה גדולים, כתוצאה מהדבקה בתולעי המונוגניאה, תועדו בעיקר בדגים הגדלים בבריכות ובכלובי דגים, אך גם באוכלוסיות טבעיות. בשל כך, חשיבותם הכלכלית היא גדולה.

 
הידע על המונוגניאה בחופי הים התיכון של ישראל הוא מועט ומוגבל למספר מיני דגים. בהתחשב במיני הדגים הרבים אשר היגרו לים התיכון מים סוף, ניתן היה לצפות כי חלקם יהגרו עם תולעי מונוגניאה ממוצא ים סופי. אולם, הגירה כזו תועדה פעמים ספורות בלבד.
 
הזיהוי והתיאור של המינים מבוסס לרוב על הבדלים מורפולוגיים. שיטות מורפולוגיות ומולקולאריות מיושמות על הטפיל ועל המאכסן כדי לחקור תהליכים של קו-אבולוציה וקו-ספציאציה ביניהם.
 
מטרות המחקר שלי הן: להשתמש בשיטות מורפולוגיות ומולקולאריות לסיווג מיני המונוגניאה הנמצאים על מיני הדגים בחופי הים התיכון של ישראל; לחקור תהליכים של קו-אבולוציה בין הטפיל למאכסן על ידי שחזור הקשרים הפילוגנטיים של המונוגניאה והשוואתם בהתאמה לעץ הפילוגנטי של הדג המאכסן; לערוך השוואה בין מיני המונוגניאה הנמצאים על הדגים המהגרים בביתם החדש בים התיכון ובאוכלוסיית המקור שלהם בים סוף.
 
 

תוכנית המענקים