קומפלקס הדבורים המחושיות (Hymenoptera: Apoidea: Apidae: Eucerini), פילוגנזה וחלוקה לסוגים

דבורים מחושיות מהשבט Eucerini, (Hymenoptera: Apoidea: Apidae) מהוות גילדה חשובה של מאביקים, עם למעלה מ-730 מינים בעולם כולו, אך ידע פאוניסטי וסיסטמטי בסיסי אודות הקבוצה עדיין חסר. עבודת המחקר המוצעת להלן תתמקד בקומפלקס של טקסונים, המייצג את אחד המקרים הבודדים בהם טקסונומיה של דבורים אינה ברורה ברמת הסוגים וברמת תת הסוגים. בין הטקסונים הנכללים ב'קומפלקס הדבורים המחושיות,' הסוגים Eucera ו- Cubitalia מוגבלים לאיזור הפליארקטי ונבדלים משאר בני הקבוצה בכך שהם מציגים רק שני תאים תת-שוליים בכנף הקדמית לעומת שלושה תאים ביתר בני הקבוצה. רביזיה טקסונומית עדכנית של השבט Eucerini כולו ביטלה את החלוקה הקלאסית של השבט לסוגים לפי מספר התאים התת-שוליים ובכך שינתה את המעמד הטקסונומי של חלק מהסוגים באיזור הפליארקטי. עם זאת, תכונות מורפולוגיות נוספות מראות חפיפה בין הטקסונים שבקומפלקס ומקשות על החלוקה לטקסונים גבוהים יותר בתוך השבט. בנוסף לכך, אנליזה פילוגנטית המבוססת על תכונות מורפולוגיות הותירה את הסוג הגדול Eucera כפוליפילטי וסוג גדול נוסף,Tetraloniella, צפוי להימצא אף הוא כטקסון פאראפילטי באנליזה דומה. בעבודה זו אני מציע לבחון את יחסי הקרבה הפילוגנטית בין הטקסונים בקומפלקס הדבורים המחושיות באמצעות כלים מולקולריים. לאור תוצאות האנליזה המולקולרית אייסד מיון של הקבוצה לסוגים ולתת סוגים על בסיס תכונות מורפולוגיות, אשר יניח את היסודות לרביזיה טקסונומית מקיפה של השבט Eucerini.

תוכנית המענקים