סקר מגוון ביולוגי של זוחלים בישראל בסכנת הכחדה

ברחבי העולם מיני זוחלים רבים מצויים בסכנת הכחדה וקיימת הצטמצמות קבועה במספרם לאורך השנים, מצב אשר אינו פוסח על ישראל. לפי הספר האדום, כמחצית ממיני הזוחלים בישראל מצויים בסכנת הכחדה וקיים מחסור מידע לגבי מינים רבים אחרים. תהליכי פיתוח בכל אזורי הארץ ובמיוחד תהליך המדבור המתרחב בדרום, ייתכן וגורמים במשך השנים להסטה בתפוצתם הידועה של מינים או אף להכחדתם מאזורים שונים. ייתכן שקיטוע בבתי הגידול ובתפוצתם של מינים בסיכון גורם להפרדה גנטית של חלק מהאוכלוסיות, הגורמת בתורה לסיכון רב יותר של אותם מינים ובמשך הזמן אף לשוני טקסונומי בין אוכלוסיות.
אנו נבצע סקר זוחלים מקיף בארץ, על מנת לבחון אם טווחי תפוצתם של מינים בסכנת הכחדה השתנו בעקבות פעילות האדם והתחממות כדור הארץ. כמו כן נאסוף דגימות גנטיות הנחוצות לקביעת מעמדם הטקסונומי של מיני זוחלים שונים. בסקר נזהה אזורי שימור רגישים בהם מצויים ריכוזים של המינים בסיכון ונעריך את האמצעים הנחוצים לשימורם. בנוסף, נערוך רביזיה טקסונומית ופילוגיאוגרפית של המינים בסיכון ונחפש עדות גנטית לקיום אוכלוסיות מקוטעות בתחום התפוצה. כל אלו יעזרו להעריך נכונה את מגוון המינים האמיתי בישראל ואת מאמצי השימור המתאימים.

תוכנית המענקים