Taxonomy, diversity and distribution of the oak gall wasps (Hymenoptera: Cynipidae) in Israel 

משפחת הצרעפציתיים ( Hymenoptera: Cynipidae) היא אחת הקבוצות הגדולות והמגוונות של חרקים יוצרי עפצים, ובתוך משפחה זו צרעות עפצי האלון (השבט Cynipini) הן הקבוצה העשירה ביותר במינים. למרות שהקבוצה נחקרה רבות בחצי הכדור הצפוני, פאונת הצרעפציתיים העשירה של ישראל נחקרה באופן שטחי בלבד, והיא מציגה אתגר למחקר טקסונומי ואקולוגי עם פוטנציאל רב לגילוי מינים חדשים. מחקר של צרעות עפצי האלון בישראל מעניין במיוחד משום שחמישה מיני האלונים הנמצאים בישראל שונים מהמינים שנחקרו באירופה, מציגים דגמי תפוצה מורכבים, ופאונת הצרעפציתיים שלהם כמעט ואינה ידועה. המחקר המוצע יהיה הראשון מסוגו בישראל אשר יבחן את הטקסונומיה של צרעות עפצי האלון, ויבוצע תוך שיתוף פעולה עם מומחים מאירופה. מטרות המחקר הן: (1) זיהוי, תיאור והכנת מפתחות להגדרת צרעות עפצי האלון בישראל (2) אנליזה ואיפיון של העדפות סביבה, יחסים בין מינים וחפיפה גיאוגרפית בין מיני צרעפציתיים שונים בפאונה המקומית (3) ניתוח פילוגנטי של צרעפציתיים על אלונים בישראל על סמך נתונים מורפולוגיים ומולקולאריים לשם הבנת מגמות אבולוציוניות בקבוצה זו.

תוכנית המענקים