סקר מגוון חיפושיות (Coleoptera), ארינמלאים (Neuroptera) ונמלים (Formicidae) בחולות מישור ימין-רותם, חולות מכתש-רמון וחולות כסוי

בשיתוף עם בית ספר שדה שדה בוקר

 
בתי-גידול חוליים בארץ מתכלים במהירות בעשורים האחרונים בשל שלושה גורמים מרכזיים: פיתוח, חקלאות והתייצבות החול. החולות הפנימיים בנגב נמצאים תחת איומי פיתוח מואץ ובעוד שמגוון בעלי-החיים והצומח של חולות מישור-החוף מוכר היטב, רק מעט ידוע על מגוון המינים בחולות הפנימיים של הנגב ובייחוד חסר מידע על מגוון מיני החרקים באזורים אלה.

בית הגידול החולי-מדברי יוצר תנאי סביבה קיצונים בשל תנאי הצחיחות ובשל מאפייניו הפיסיקליים של המצע החולי. בעלי-חיים בבית-גידול זה מפתחים התאמות ייחודיות לסביבה זו ועל כן רבים מהם אינם מתקיימים בבתי-גידול שאינם חוליים. חולות מישור ימין-רותם, חולות מכתש-רמון וחולות כסוי הם חולות פנימיים מבודדים המוקפים ברכסים גירניים. היכרות עם המינים החיים ב"איי החול" שבנגב עשויה לטרום להערכת הערך האקולוגי של אתרים אלו ולהבנה טובה יותר של תפוצת מינים מתמחים ושל תופעות המתקיימות באוכלסויות מבודדות.

הסקר ייערך בחורף, באביב ובקיץ 2011-2012. נמלים וחיפושיות יילכדו במלכודות נפילה ללא חומר ממית, כך שפרטים שיזוהו בשטח ישוחררו במקום. ארינמלים וחיפושיות מעופפות ייאספו ממלכודת אור.

המינים השונים יוגדרו על ידי מומוחים בארץ ובעולם.

תוכנית המענקים